BrankoIvatovic

All Photos Twitter.com
👉 I just joined the@AdshrinkEthh #Anchorethh - $ADSH) IDO Whitelist 🔥 GET YOUR GUARANTEED IDO ALLOCATION TODAY! 🔹 Win ADSH Tokent.me/adshrink_bot?s…mF6 🔹 Buy ADSH Tokebit.ly/31RKaRxJanchoreth.comKqw4
Need 2k for lunch? Drop your details!!! Follow @Fabulous10_ Engage my pinned tweet.
Retweeted by BrankoIvatovic
You is Love when 'You and Love' became Love. #Shivayoga is Love to Love. Vi ste Ljubav kada "Vi i Ljubav" postanete Ljubav. instagram.com/tv/CiP17mchovS…
Fill with dust of consciousness or with pure consciousness not is question, because and fool this know #Shivayoga completes in direction of One Consciousness Punjenje zrncima svijesti ili čistom sviješću nije pitanje,jer i budala to zna #Shivajoga završava u smjeru jedne svijesti
Poput prašine na zemlji, u vodi, vatri, zraku, eteru je vaša svijest i uvijek, kad se svaka vaša trunka svijesti dotakne / izgori u jednoj svijesti, dođete na obalu jedne svijesti. # Shivayoga je najbolji put od grube do suptilnije svijesti na svim razinama.
Like dust on earth, in water, fire, air, ether is your consciousness and allways when each your dust of consciousness touch / burning in One Consciousness, your come on coast of One Consciousness. #Shivayoga is best way from rough to finner consciousness on all levels.
Between Coast of your conscioisness and Coast of One Consciousness is own river. #Shivayoga is bridge of consciousness to Our Source. Između obale vaše svijesti i obale Jedne Svijesti nalazi se vlastita rijeka. #Shivajoga je most svijesti do Našeg Izvora.
River is you, and when all outside as part your deep consciousness nature is perfection. #Shivayoga is deepest river of consciousness.
Best Achievement is above Words, Thoughts, and Actions, where is home of Love, or, best Achievement is in Our Sorce.
Following in higher finner conscioisness or stay in same level consciousness. #Shivayoga through 218 samyamas ( higher concentrations) to above all. Slijedi višu finiju svijest ili ostani u istom nivou svijesti.
Losing outside in staying inside. #Shivayoga through consciousness to finnest consciousness. Izgubi izvanjsko ostajući u unutarnjem.
Kada ostavite put memoriranja znanja, i počnete promatrati znanje, vi ste potencijalno otvoreni za direktno saznanje čitave punine o nečemu.
When you stop used way of memorised knowledge, and start with observing knowledge, you are potentialy open for direct knows all fullness about any thing. #Shivayoga through concentrations, meditations and samadhis to fullness.
Today, #FinalAutoclaim registered users exceed 400k !!🥳 Many thanks everyone, you are awesome!❤️ 🎁Use the gift code 400KGIFT to earn 10,000 $DUTCHY o#FinalAutoclaimim ! ⏱️Limited to 4,000 members, Reedem your gift hereautofaucet.dutchycorp.space0w#milestonen#giftf#Airdroposl
Retweeted by BrankoIvatovic
When you truly say somebody 'I miss you', this is so beautiful because you show own love (which want to disappear in this love).
Retweeted by BrankoIvatovic
When you say 'I miss you', you ask love, or you not to ask love directly because love is unconditional or can't be received love always when askings.
Retweeted by BrankoIvatovic
If your ' I miss you' is real (not with ego), this is like a hug of love which you wants one more.
Retweeted by BrankoIvatovic
When you say somebody 'I miss you', do you know how much big is your this 'I miss you'? If you really love somebody, distance not important!
Retweeted by BrankoIvatovic
I miss God and His light that leads to Him,as well as the highest dynamic consciousness in which I stay forever with Him and His Light. #Shivayoga Nedostaje mi Bog i Njegovo svjetlo koje vodi k Njemu,kao i najviša dinamička svijest u kojoj zauvijek ostajem s Njim i Njegovom Svje.
So so so deep beautiful fullness of love. #Shivayoga Tako je tako duboko lijepa punina ljubavi.
Retweeted by BrankoIvatovic
As what Shiva dance lives in motion Earth between Moon and Sun, and your soul when lives in combinations of dynamic and static consciousnesses lives in real Shiva dance.
Retweeted by BrankoIvatovic
I just bought my first digital currency on Coinbase - try it! coinbase.com/join/5ae5ab7a9…
As what Shiva dance lives in motion Earth between Moon and Sun, and your soul when lives in combinations of dynamic and static consciousnesses lives in real Shiva dance.
The Supreme Shakti is the divine power, and through the Supreme Shakti, created the soul and all the soul, and the material causal world. #Shivayoga Najviša Šakti je božanska energija, a kroz Najvišu Šakti stvorena je duša i sve za dušu, a i materijalno-kauzalni svijet.
Concentration is important, develop your different types of concentration (meditation and samadhi), and then achieve the highest levels of concentration. #Shivayoga
Love in the heart opens more love and gives everything. #Shivayoga Ljubav u srcu otvara više ljubavi i daje sve.
Love is the greatest beauty. #Shivayoga Ljubav je najveća ljepota.
Beautiful divine touching is when into heart is soul. #Shivayoga Prekrasno božansko dodirivanje je kada je u srcu duša.
Retweeted by BrankoIvatovic
Find the soul in the heart. #Shivayoga U srcu pronađi dušu.
Retweeted by BrankoIvatovic
Only when we are all working with love, we can achieve greater love through those loving stairs, that is only important. #Shivayoga Samo kad sve radimo sa ljubavlju, kroz te ljubavne stepenice možemo postići veću ljubav, to je samo važno.
Retweeted by BrankoIvatovic
Silence in you is deep when have choice between two types activities like ego-mind-intellect doings or like doings which guide soul. #Shivayoga Tišina u vama je duboka kada imate izbor između dvije vrste aktivnosti poput ego-um-intelekt djela ili kao događaji koji vodi dušu.
Retweeted by BrankoIvatovic
Life and light is always with you and not depend of any other posibilty, and deadness and dark is temporry mental attitudes. #Shivayoga Život i svjetlost uvijek su s vama i ne ovise o bilo kakvim drugim mogućnostima, a smrt i mrak su privremeni mentalni stavovi.
Retweeted by BrankoIvatovic
The heart in love is the bridge and perfectly connects your past with now (your life moments become shiny and clean). #Shivayoga Srce u ljubavi je most i savršeno povezuje vašu prošlost sa sada (vaši životni trenuci postaju sjajni i čisti).
Retweeted by BrankoIvatovic
All your actions and side effects of this actions is between you and your soul, with good doings soul is closer your consciousness or opposite. #Shivayoga Srce u ljubavi je most i savršeno povezuje vašu prošlost sa sada (vaši životni trenuci postaju sjajni i čisti).
Retweeted by BrankoIvatovic
Real visions start with intuition light. #Shivayoga Stvarne vizije počinju s intuicijskim svjetlom.
Retweeted by BrankoIvatovic
The light of love is above. #Shivayoga Svjetlost ljubavi je iznad.
Retweeted by BrankoIvatovic
Happiness in the heart guides to soul or coming from soul. #Shivayoga Sreća u srcu vodi duši ili dolazi iz duše.
Love in the heart, it becomes endlessly clean. #Shivayoga Ljubav u srcu, postaje i beskrajno čišćenje.
The heart is endlessly deep. #Shivayoga Srce je beskrajno duboko.
The Love is the bridge for the deeper opening heart, step by step. #Shivayoga Ljubav je most za dublje otvaranje srca, korak po korak.
Love of union is pure divine union. #Shivayoga Ljubav prema jedinstvu je čisto božansko jedinstvo.
Love of execution is pure divine execution. #Shivayoga Ljubav izvršenja je čisto božansko izvršenje.
Love of knowledge is pure divine knowledge. #Shivayoga Ljubav znanja je čisto božansko znanje.
Love of energy is pure divine will. #Shivayoga Ljubav energije je čista božanska volja.
Love of human/perfect body is pure divine action. Human body created for higher souls. #Shivayoga Ljubav prema ljudskom / savršenom tijelu je čista božanska akcija. Ljudsko tijelo stvoreno za više duše.
Do not seek love in everything, give love to everything, so you will be easy to recognize, and keep away from the love you have very little for you. Ne traži ljubav u svemu, daj ljubav svemu, pa ćeš je lako prepoznati,a i čuvati se od one ljubavi u kojoj je jako malo ima za tebe.
Through the purest awareness created all types of consciousness. #Shivayoga Kroz najčišću svijest stvorile su sve vrste svijesti.
Through the pure awareness into the all combinations of consciousness. #Shivayoga Kroz čistu svijest u sve kombinacije svijesti.
Through the pure awareness into the consciousness. #Shivayoga Kroz čistu svijest u svijest.
Twiends™ uses the Twitter™ API, displays it's logo & trademarks, and is not endorsed or certified by them. These items remain the property of Twitter. We do not sell followers, we only provide display advertising. Bots & fake accounts are not permitted on twiends. © 2009
Grow Your Twitter Free
Want To Grow Your Twitter?
We help other people find and follow you on Twitter.
Key Info:
Started in 2009
Over 6 million signups
Country targeting provided
We never auto tweet to your timeline
We never auto follow others
We actively moderate our community
Please Share
Please upgrade your browser  chrome